header foto

Welkom op LOHC

 

Verenigings Arbitrage Plan

In de Algemene Ledenvergadering gehouden op 30 juni 2014 is het Verenigings Arbitrage Plan 2014 - 2016 (VAP) van LOHC vastgesteld.


Met de uitgangspunten en uitwerking daarvan in het VAP, voldoet LOHC aan de verplichtingen die zij vanuit de KNHB op het terrein van de arbitrage heeft en geeft invulling aan de kernwaarden van de club: de LOHC Rulz for Fun:

1. fluiten wordt (weer) zó leuk dat het niet louter als een vervelende verplichting gezien wordt, maar als een vanzelfsprekend onderdeel van het spel en het lidmaatschap van de vereniging, en

2. het bevorderen van de sportiviteit en het respect tussen scheidsrechters, spelers, coaches en publiek op en om het veld.


 

 • Alle spelende leden vanaf 16 jaar, i.c. 2 e -jaars B-leeftijd, dienen conform het Masterplan Arbitrage van de KNHB in het bezit te zijn van een geldige CS-kaart. LOHC stelt jeugdleden met ingang van het seizoen 2014-2015 verplicht om de CS-kaart te halen in het 1e jaar dat zij de B-leeftijd bereiken. Doel hiervan is het verhogen van de spelregelkennis en het creëren van meer ruimte om de nieuwe jeugd-scheidsrechters beter te begeleiden. 
 • Het door spelende leden niet voldoen aan de verplichting om tijdig de CS-kaart te halen kan leiden tot het in rekening brengen van kosten (via de incassomachtiging), niet speelgerechtigheid en eventueel zelfs schorsing (zie bijlage Sanctiebeleid in het VAP goedgekeurd door de ALV).
 • Bevoegdheden om op te treden: voorzitter en/of scheidsrechters commissaris van de Arbitrage Commissie. Zij doen dit onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid Hockeyondersteuning. Zij horen de betrokkene, overleggen in voorkomend geval met coördinatoren en informeren t.a.v. oplegging van enige maatregel de (i) betrokkene, (ii) bestuur, (iii) betrokken coördinatoren, (iv) het team, (v) de ouders/verzorgers en via de secretaris (vi) periodiek overzicht aan de tuchtcommissie.
 • Minimaal één van de ouders van elk jeugdlid dat de B-leeftijd nog niet bereikt heeft, is verplicht zijn/haar CS-kaart te halen. Doelstelling is meer gekwalificeerde scheidsrechters op te leiden en de spelregelkennis bij ouders te verbeteren, waardoor ouders meer begrip voor beslissingen van de arbitrage hebben. Met ingang van het seizoen 2014-2015 zal hiermee gestart worden en gefaseerd worden ingevoerd (op verzoek van de ALV zal voorlopig geen sanctie beleid worden toegepast zodat jeugdleden niet de dupe worden van weigering van ouders om de CS kaart te halen).
 • Alle senioren zijn in beginsel verplicht om a. hun CS-kaart te behalen en b. wedstrijden te fluiten. Senioren kunnen binnen hun team afspreken dat vanuit het team een geselecteerde groep beschikbaar is om te fluiten. Deze groep zal dan wel frequenter moeten fluiten om aan de fluitverplichtingen van het team te voldoen. Fluiten is een teamaangelegenheid, waarvoor ieder team lid mede verantwoordelijk is. De aanvoerders zorgen dat het team aan deze verplichtingen voldoet. De spelende leden die niet fluiten worden geacht om zich op een andere manier in te zetten voor de vereniging.
 • Seniorenteams die worden gefloten door scheidsrechters uit de CS+ groep, dienen op verzoek van de Arbitrage Commissie per gespeelde thuiswedstrijd twee scheidsrechters ter beschikking te stellen op de zaterdagen.
 • Scheidsrechters worden door de Arbitrage Commissie zo veel mogelijk ingedeeld naar niveau. Bij de indeling geldt het uitgangspunt dat de wedstrijden geleid worden door scheidsrechters die het niveau van het spel van het betrokken teams goed aan kunnen.
 • Alle junioren vanaf de B jeugd zijn, na het behalen van hun CS-kaart, verplicht om wedstrijden te fluiten. De A- en B-junioren fluiten in principe de reguliere competitiewedstrijden van de junioren in de D-, C- en B-categorie. De Arbitrage Commissie deelt individuele jeugdleden in voor deze wedstrijden. Dit gebeurt in principe voor 2 leden vanuit hetzelfde team. Indien één of twee van deze leden verhinderd zijn, dienen zij zelf voor gelijkwaardige vervanging, in principe uit hun eigen team, te zorgen. Mocht dit niet lukken dan is de coach van het team van deze aangewezen leden verantwoordelijk voor de vervanging. De A-junioren worden in principe door senioren gefloten.
 • Nieuwe scheidsrechters worden als onderdeel van hun opleiding in principe 2 wedstrijden begeleid op zaterdag.
 • Er is een lijst van CS+ scheidsrechters en bewezen fluit-bekwame clubscheidsrechters die wedstrijden kunnen fluiten van teams in de hogere klasse(n).
 • Het streven is jaarlijks tenminste 5 CS+ scheidsrechters op te leiden die met goed gevolg hun praktijktoets afleggen.
 • Tevens streeft LOHC ernaar om jaarlijks niet minder dan één (clubgebonden) scheidsrechter door te laten stromen naar de opleiding tot bondsscheidsrechter (BS).
 • Het VAP bevat een doortimmerd opleidingsplan.
 • Door de KNHB opgelegde boetes als gevolg van gele en rode kaarten worden financieel verhaald op spelers, coaches en teambegeleiders, of hun ouders middels automatische incasso. 

 


De volledige inhoud van het VAP is beschikbaar via deze link.

 

 

 

 

Hockeyschool

Junioren

Senioren