header foto

Welkom op LOHC

 

Vrijwilligers

Honderden ouders/verzorgers en anderen zetten zich als vrijwilliger in op LOHC als coach, manager, trainer, commissielid, commissaris, coördinator, scheidsrechter of bestuurslid. Van alle leden en ouders wordt verwacht dat zij zich als vrijwilliger inzetten op de club. 

Dit is op LOHC niet vrijblijvend: de club is afhankelijk van en draait op vrijwilligers. Zo bestaat bijvoorbeeld de verplichting dat één van de ouders/verzorgers van elk jeugdlid dat de B-leeftijd nog niet heeft bereikt, de spelregelkaart behoort te halen.

Vrijwilliger worden?
Je start de procedure om vrijwilliger te worden door het LOHC-inschrijfformulier in te vullen.

Gedrag & vrijwilligersverklaring 
De kernwaarden van LOHC, onze Rulz For Fun & Huisregels, vormen voor elke vrijwilliger de leidraad voor het gedrag op ons complex. Elke vrijwilliger verklaart tevens bij inschrijving op de hoogte te zijn van de gedragsregels zoals die gelden in de sport en zich vrijwillig te (mede-) onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en zijn organen:

De vrijwilliger verklaart bij inschrijving en voor de duur dat hij/zij de betrokken vrijwilligerstaken uitoefent voor LOHC:

1. kennis te hebben genomen van en zich zal houden aan de gedragsregels zoals die gelden bij LOHC en in de sport in het algemeen. Voor leden, bezoekers en vrijwilligers gelden Rulz For Fun & Huisregels, de Gedragsregels Seksuele Intimidatie en het Omgangsprotocol Pesten, zoals op de website van LOHC zijn gepubliceerd. Dit is dan ook één van de redenen waarom binnen onze vereniging een vertrouwenspersoon te vinden is.

2. op de hoogte te zijn van en zich vrijwillig te onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van LOHC en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) en zijn organen, waaronder in het bijzonder is begrepen de tuchtrechtspraak, en

3. dat LOHC in het kader van de vrijwilligerstaken te allen tijde van de vrijwilliger kan verlangen dat deze een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) overlegt, waarbij door het Ministerie van Justitie op een aantal door LOHC aangegeven functieaspecten getoetst zal worden.

Verklaring omtrent gedrag 
Het NOC/NSF en de KNHB zijn zeer gecommitteerd om sportclubs te helpen met voorzieningen om ongewenste gedragingen zo veel mogelijk te voorkomen. OOk LOHC stelt alles in het werk om ongewenste gedragingen, waaronder seksuele intimidatie, te voorkomen. Tal van initiatieven worden uitgerold om te zorgen dat onze (jeugd en senior) leden op plezierige en veilige manier onze geliefde sport kunnen bedrijven. 

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen onze vereniging een vertrouwenspersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Je kunt hier meer informatie vinden. 

Daarnaast vraagt LOHC Verklaringen Omtrent Gedrag op van onze bestuursleden, trainers en vrijwilligers; wij benaderen iedereen proactief met een verzoek en instructies om de VOG aan te vragen. De VOG registratie valt onder verantwoordelijkheid van de Secretaris van het LOHC Bestuur.

 

Hockeyschool

Junioren

Senioren