Clubinfo
 

Vrijwilligers op LOHC

Honderden ouders/verzorgers en anderen zetten zich als vrijwilliger in voor de hockeysport op LOHC als coach, manager, trainer, commissielid, commissaris, co√∂rdinator, scheidsrechter, bestuurslid of bijvoorbeeld achter de bar. Van alle leden en ouders wordt verwacht dat zij zich als vrijwilliger inzetten op de club. Dit is op LOHC niet vrijblijvend: de club draait op vrijwilligers. 

Zo bestaat bijvoorbeeld de verplichting dat één van de ouders/verzorgers van elk jeugdlid dat de B-leeftijd nog niet heeft bereikt, de spelregelkaart behoort te halen.

Vrijwilliger worden?

Je start de procedure om vrijwilliger te worden door het LOHC inschrijfformulier in te vullen op de website -> Clubinfo -> Tab Lidmaatschap -> Inschrijven.

Gedrag & vrijwilligersverklaring

De kernwaarden van LOHC, onze Rulz For Fun, vormen voor elke vrijwilliger de leidraad voor het gedrag op en rond onze velden. Elke vrijwilliger verklaart tevens bij inschrijving op de hoogte te zijn van de gedragsregels zoals die gelden in de sport en zich vrijwillig te (mede-) onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en zijn organen, maar ook LOHC, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak:

De inschrijver verklaart bij inschrijving en voor de duur dat hij/zij de betrokken vrijwilligerstaken uitoefent voor LOHC: 

1. kennis te hebben genomen van en zich zal houden aan de gedragsregels zoals die gelden bij LOHC in de sport in het algemeen voor leden, bezoekers en vrijwilligers gelden (de Rulz for Fun, de Huisregels van LOHC, de Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport en het Omgangsprotocol Pesten, zoals op de website van LOHC zijn gepubliceerd);

2. op de hoogte te zijn van en zich vrijwillig te onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van LOHC en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) en zijn organen, waaronder in het bijzonder is begrepen de tuchtrechtspraak, en

3. dat LOHC in het kader van de vrijwilligerstaken te allen tijde van de vrijwilliger kan verlangen dat deze een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) overlegt, waarbij door het Ministerie van Justitie op een aantal door LOHC aangegeven functieaspecten getoetst zal worden.

Verklaring omtrent Gedrag

Het NOC/NSF en de KNHB zijn druk doende om sportclubs te helpen met voorzieningen om ongewenste gedragingen zo veel mogelijk te voorkomen. In de ALV van november 2014 heeft de Voorzitter nader toegelicht wat het beleid is van LOHC ten aanzien van ongewenste gedragingen, waaronder seksuele intimidatie. Tal van initiatieven worden uitgerold om te zorgen dat onze (jeugd en senior) leden op plezierige en veilige manier onze geliefde sport kunnen bedrijven. Daarnaast hebben wij een Vertrouwenspersoon op LOHC.

LOHC vraagt Verklaringen Omtrent Gedrag van onze bestuursleden, trainers en vrijwilligers; wij benaderen iedereen pro-actief met een verzoek en instructies om de VOG aan te vragen.